Fotos February 2010

27.02.10 Hue

26.02.10 Hue

25.02.10 Hue

24.02.10 Da Nang

22.02.10 Hoi An

21.02.10 Hoi An

20.02.10 Hoi An
17.02.10 My Tho
15.02.10 Phan Thiet
14.02.10 Phan Thiet
13.02.10 Phan Thiet
11.02.10 Mui Ne
10.02.10 Mui Ne
09.02.10 Mui Ne
07.02.10 Mui Ne
06.02.10 Mui Ne
05.02.10 Ho Chi Minh City
04.02.10 Siem Reap
03.02.10 Angkor Wat
02.02.10 Siem Reap
01.02.10 Phnom Penh